top of page

Ashish Dhawan

Senior Advisor

Eshwara Venkatesam 

Advisor

Gitanjali Gandhiok

Advisor

Piyush Doshi

Operating Partner

Amitabh Jaipuria

CEO

Radhika Jain 

Philanthropic Partner

Aditi Ray

Philanthropic Partner

Dr. Preethi Jain

Philanthropic Partner

Vishal Dutta

Head, Knowledge

Jhilmil Garg

Program Manager

Isha Mathur

Program Manager

Program Associate

Program Associate

Dr. Sabhyata Prakash

Communication & Brand Manager

Annie Bisht

Executive Assistant

Partners

Our Team

bottom of page